Algemene voorwaarden

11 januari 2022

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Student: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld en is ingeschreven voor het volgen van een opleiding bij Dierentrainers Academie.
 • Opdrachtgever: het bedrijf (rechtspersoon) dat bij Dierentrainers Academie een opleiding inkoopt ten behoeve van één of meer van haar medewerkers.
Inschrijving
 • De minimum leeftijd van de student is 16 jaar.
 • Inschrijving door de student of opdrachtgever is mogelijk via het inschrijfformulier op onze website.
 • De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het inschrijfformulier door de Dierentrainers Academie is ontvangen.
 • Na inschrijving ontvangt de student van ons een bevestiging. Ongeveer 3 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt de student een uitnodigingsbrief.
 • Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 • Indien een opleiding is volgeboekt, ontvangt de student tijdig bericht.
 • Door inschrijving geeft de student of de opdrachtgever te kennen onze algemene voorwaarden te accepteren.
 • Naam en adresgegevens van de student kunnen door ons gebruikt worden om de student op de hoogte te houden van onze activiteiten, door middel van een nieuwsbrief.  Per opleidingsgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens. De deelnemerslijst is ter controle voor de opleiding en zal nooit vrijgegeven worden.
 • De student dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan de administratie van Dierentrainers Academie.
 • Bij het verzuimen van 1 of meerdere lessen is het niet vanzelfsprekend dat je examen voor de opleiding kunt doen, dit gaat in overleg met Team Dierentrainers Academie.
Financiële voorwaarden
 • Het lesgeld of de termijnbetaling dient op het moment van inschrijven binnen 14 dagen te zijn voldaan. Contante betalingen, alsmede betalingen per cheque, worden niet geaccepteerd.
 • Het lesgeld is vrijgesteld van btw indien de student een opleiding beroepsmatig volgt, in dit geval geldt de prijs zoals gepubliceerd.  Volgt de student een opleiding hobbymatig, dan is de opleidingsprijs de gepubliceerde prijs, echter verhoogd met 21% btw. De student dient op het inschrijfformulier de keuze ‘Beroepsmatig’ of ‘Hobbymatig’ aan te geven.
 • De Dierentrainers Academie is gerechtigd studenten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van opleidingsgelden van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt.
 • De Dierentrainers Academie brengt voor termijnbetalingen € 75,00 aan administratiekosten in rekening.
 • Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student c.q. de opdrachtgever die de betalingsverplichting heeft overgenomen. Indien de opdrachtgever zijn betalingsplicht jegens de Dierentrainers Academie niet nakomt of zich daartoe niet meer bereid verklaart, moet de student de overeenkomst voor eigen rekening voortzetten.
Annulering door student/opdrachtgever voor de opleidingen, workshops, lezingen en het Dierentrainers Congres
 • Inschrijving geldt voor de duur van de hele opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld.
 • In geval van inschrijving via de website heeft de student vanaf de dag van inschrijving zeven dagen bedenktijd om de opleiding/workshop/lezing/congres kosteloos te annuleren. Gedurende deze zeven dagen kan de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbonden worden. De student krijgt dan van de Dierentrainers Academie de (aan) betalingen gerestitueerd.
 • De Dierentrainers Academie zal uitgaan bij de beoordeling van het annuleringstermijn van de datum poststempel of datum binnenkomst e-mail.
  • Bij annulering binnen 90 tot 60 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 25% van de kostprijs in rekening gebracht, exclusief € 75,00 administratiekosten.
  • Bij annulering binnen 60 tot 30 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht, exclusief € 75,00 administratiekosten.
  • Bij annulering binnen 30 tot 14 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 75% van de kostprijs in rekening gebracht, exclusief € 75,00 administratiekosten.
  • Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 100% van de kostprijs in rekening gebracht, exclusief € 75,00 administratiekosten.
 • Indien de student na inschrijving een andere startdatum wenst, wordt er, in overleg met Team Dierentrainers Academie, gekeken naar de eerstvolgende mogelijkheid.
 • Als de student niet komt opdagen is de volledige kostprijs verschuldigd.
 • Er is geen restitutie mogelijk bij annulering van een examen. Wanneer de student annuleert en wil inschrijven voor een andere examendatum, dan dient de student opnieuw in te schrijven en te betalen en zelf een afspraak te maken voor een nieuwe datum.
 • Annulering van een inschrijving dient te geschieden via de mail naar info@dierentrainersacademie.nl.
 • De Dierentrainers Academie behoudt zich ten alle tijden het recht op wijzigingen in het lesprogramma, betrekkende hebben op de lesdag(en), de inhoud van de les(sen), gastdocent(en) en/of gastlocatie(s). Indien dit gebeurt zal de Dierentrainers Academie er zorg voor dragen dat er een alternatief geboden wordt qua lesdag(en), inhoud van de les(sen), gastdocent(en) en/of gastlocatie(s). Er vindt geen restitutie van het totaal of gedeeltelijk (aan)betaalde bedrag van de opleiding plaats bij annulering vanuit de student als deze het niet eens is met de wijzigingen.
 • Indien bij bovenstaande situaties geen passende oplossing geboden wordt door de Dierentrainers Academie, denk hierbij aan een alternatief welke minimaal gelijkwaardig is aan de kwaliteit zoals eerder beloofd, vindt er restitutie van een gedeelte van (de aanbetaling) van het lesgeld plaats, na aftrek van administratiekosten en de al geleverde lessen. Let op: het gaat hier om lessen die door de Dierentrainers Academie blijvend gecanceld wordt door onvoorziene omstandigheden.
 • Er is geen restitutie mogelijk van (de aanbetaling) het lesgeld bij annulering na starten van de module(s) of de gehele opleiding.
 • Bij minder dan 5 aanmeldingen behoudt de Dierentrainers Academie zich het recht de start van de module(s) dan wel gehele opleiding te verplaatsen, de bestaande inschrijvingen verhuizen dan mee naar de eerstvolgende gelegenheid. Indien men die data verhinderd is wordt er gekeken naar een persoonlijk passende oplossing.
Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal 
 • Het auteurs- en eigendomsrecht van het opleidingsmateriaal berust bij Dierentrainers Academie.
 • De student mag het materiaal niet verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierentrainers Academie.
 • Het is niet toegestaan het opleidingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
 • Tijdens de eerste praktijkles dient de student de quitclaim te ondertekenen die in de studiemap zit. Hierbij verleent de student toestemming dat al het beeldmateriaal, gemaakt voor promotie vrij te gebruiken is door de Dierentrainers Academie. Of per mail van tevoren aangeven dat de student geen toestemming verleent