ALGEMENE VOORWAARDEN

1 JANUARI 2024

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Student: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld en is ingeschreven voor het volgen van een opleiding bij de Dierentrainers Academie.
 • Opdrachtgever: het bedrijf (rechtspersoon) dat bij de Dierentrainers Academie een opleiding inkoopt ten behoeve van één of meer van haar medewerkers.
Inschrijving
 • De minimum leeftijd van de student is 16 jaar.
 • Inschrijving door de student of opdrachtgever is mogelijk via het inschrijfformulier op onze website.
 • De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het inschrijfformulier door de Dierentrainers Academie is ontvangen.
 • Na inschrijving ontvangt de student van ons een bevestiging. Ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt de student een uitnodigingsbrief met daarin alle informatie die nodig is voor de eerste lesdag. Een week voor aanvang ontvangt de student een postpakket met daarin de studiemap, een DTA tas, pen en clicker en als welkomstcadeau het studieboek ‘Kapsonesmakrelen en andere verhalen over het trainen van dieren’, indien voorradig.
 • Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Indien een opleiding is volgeboekt ontvangt de student tijdig bericht. Dit geldt ook bij te weining inschrijvingen.
 • Door inschrijving geeft de student of de opdrachtgever te kennen onze algemene voorwaarden te accepteren.
 • Naam en adresgegevens van de student kunnen door ons gebruikt worden om de student op de hoogte te houden van onze activiteiten, door middel van een nieuwsbrief.  Per opleidingsgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens. De deelnemerslijst is ter controle voor de opleiding en zal nooit vrijgegeven worden.
 • De student dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan de administratie van de Dierentrainers Academie. 
 • Bij het verzuimen van 1 of meerdere praktijklessen is het niet vanzelfsprekend dat de student examen voor de desbetreffende module kan doen en het certificaat, dan wel het diploma kan behalen. In dat geval geven we een bewijs van deelname uit voor de betreffende module. In sommige, uitzonderlijke, gevallen en in overleg met Team Dierentrainers Academie, kan gezocht worden naar een passende oplossing om alsnog het certificaat dan wel het diploma te behalen.
 • De theorielessen worden opgenomen en zijn tot 3 weken na de les na te kijken via Teams.
Financiële voorwaarden en gedrag student
 • Het lesgeld of de termijnbetaling dient op het moment van inschrijven binnen 14 dagen te zijn voldaan. Contante betalingen, alsmede betalingen per cheque, worden niet geaccepteerd.
 • Het lesgeld is vrijgesteld van btw indien de student een opleiding beroepsmatig volgt, in dit geval geldt de prijs zoals gepubliceerd.  Volgt de student een opleiding hobbymatig, dan is de opleidingsprijs de gepubliceerde prijs, echter verhoogd met 21% btw. De student dient op het inschrijfformulier de keuze ‘Beroepsmatig’ of ‘Hobbymatig’ aan te geven.
 • De Dierentrainers Academie is gerechtigd studenten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van opleidingsgelden per accuut van deelname uit te sluiten.
 • Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student c.q. de opdrachtgever die de betalingsverplichting heeft overgenomen. Indien de opdrachtgever zijn betalingsplicht jegens de Dierentrainers Academie niet nakomt of zich daartoe niet meer bereidt verklaart, moet de student de overeenkomst voor eigen rekening voortzetten.
 • Mocht de student gekozen hebben om deel te nemen aan alle modules, het totaalbedrag in eenmaal betaald te hebben, 5% korting ontvangen te hebben hiervoor en onverhoopt een onvoldoende halen voor een module welke opleidt tot Expert Dierentrainer, ook na een her-examen, kan er geen voortgang plaatsvinden naar de eerstvolgende module en wordt er geen restitutie gegeven voor het restant van de module en/of gehele opleiding.
 • De 5% korting kan alleen gegeven worden bij inschrijven van alle 4 de modules tegelijk (het pakket) en bij betaling in een keer.
 • Bij het niet naleven van de Algemene Voorwaarden, wangedrag, niet sociaal gedrag of ander storend, niet toelaatbaar gedrag behoudt de Dierentrainers Academie zich het recht, na een mondelinge en schriftelijke waarschuwing waarna per direct ingaande geen verbetering is opgetreden, de student ook per direct van de opleiding te verwijderen. In een enkel geval kan het zijn dat het gedrag van dien aard is dat de Dierentrainers Academie besluit dit te doen zonder mondelinge en schriftelijke waarschuwing, maar middels een per directe schorsing met dien gevolge een eventuele ontzegging van alle modules, opleidingen, workshops en het Dierentrainers Congres. Het betreft hier vooral het, al dan niet opzettelijk, schaden van het imago, dan wel de wet op privacy of de wet op auteursrecht van de Dierentrainers Academie en/of medestudenten.
 • De Dierentrainers Academie brengt voor termijnbetalingen van iedere module eenmalig € 75,00 aan administratiekosten in rekening.
 • Iedere student heeft recht op een eenmalig her-examen per module. De kosten voor een online theorie her-examen zijn € 100,00 (Module 1 en Module 2), voor een her-examen praktijkopdracht € 125,00 (Module 1, 2, 3 en 4), voor de presentatie in tweetallen her-examen € 150,00 (Module 2), voor het her-examen scriptie € 175,00 (Module 3) en voor de eindexamen opdracht presentatie stage € 199,00 (Module 4).
Annulering door student/opdrachtgever voor de opleidingen, workshops, lezingen en het Dierentrainers Congres
 • Inschrijving geldt voor de duur van de hele opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld.
 • In geval van inschrijving via de website heeft de student vanaf de dag van inschrijving zeven dagen bedenktijd om de opleiding/workshop/lezing/congres kosteloos te annuleren. Gedurende deze zeven dagen kan de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbonden worden. De student krijgt dan van de Dierentrainers Academie de eventuele (aan) betaling gerestitueerd.
 • De Dierentrainers Academie zal uitgaan bij de beoordeling van het termijn van annulering van de datum poststempel of datum binnenkomst e-mail.                                                                                                                                                                                                                     
 • Annulering van een inschrijving dient te geschieden via de mail naar admin@dierentrainersacademie.nl
  • Bij annulering binnen 90 tot 60 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 25% van de kostprijs in rekening gebracht, exclusief € 75,00 administratiekosten.
  • Bij annulering binnen 60 tot 30 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht, exclusief € 75,00 administratiekosten.
  • Bij annulering binnen 30 tot 14 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 75% van de kostprijs in rekening gebracht, exclusief € 75,00 administratiekosten.
  • Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 100% van de kostprijs in rekening gebracht, exclusief € 75,00 administratiekosten.
  • Als de student niet komt opdagen is de volledige kostprijs verschuldigd.
 • Indien de student na inschrijving een andere startdatum wenst, wordt er, in overleg met Team Dierentrainers Academie, gekeken naar de eerstvolgende mogelijkheid,
 • Er is geen restitutie mogelijk bij annulering vanuit de student van een les, meerdere lessen of van een examen. Wanneer de student annuleert en wil inschrijven voor een andere examendatum, dan dient dit in overleg te gaan met Team Dierentrainers Academie. De student moet hiervoor zelf een afspraak maken voor een nieuwe datum.
 • De Dierentrainers Academie behoudt zich ten alle tijden het recht op wijzigingen in het lesprogramma, betrekkende hebben op de lesdag(en), de inhoud van de les(sen), docent(en) en/of locatie(s). Indien dit gebeurt zal de Dierentrainers Academie er zorg voor dragen dat er een alternatief geboden wordt qua lesdag(en), inhoud van de les(sen), docent(en) en/of locatie(s). Er vindt geen restitutie van het totaal of gedeeltelijk (aan)betaalde bedrag van de opleiding/workshop plaats bij annulering vanuit de student als deze het niet eens is met de wijzigingen en/of zelf besluit (halverwege) de opleiding te beëindigen.
 • Indien bij bovenstaande situaties geen passende oplossing geboden wordt door de Dierentrainers Academie, denk hierbij aan een alternatief welke minimaal gelijkwaardig is aan de kwaliteit zoals eerder beloofd, vindt er restitutie van een gedeelte van (de aanbetaling) van het lesgeld plaats, na aftrek van administratiekosten en de al geleverde lessen. Let op: het gaat hier om lessen die door de Dierentrainers Academie blijvend gecanceld wordt door onvoorziene omstandigheden.
 • Er is geen restitutie mogelijk van (de aanbetaling) het lesgeld bij annulering na starten van de module(s) of de gehele opleiding.
 • Bij minder dan 5 aanmeldingen behoudt de Dierentrainers Academie zich het recht de start van de module(s) dan wel gehele opleiding te verplaatsen, de bestaande inschrijvingen verhuizen dan mee naar de eerstvolgende gelegenheid. Indien men die data verhinderd is wordt er gekeken naar een persoonlijk passende oplossing.
Auteursrecht en eigendomsrecht studiemateriaal
 • Het auteurs- en eigendomsrecht van het opleidingsmateriaal berust bij de Dierentrainers Academie. Het is niet toegestaan het opleidingsmateriaal, of delen hiervan, aan derden ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming en bronvermelding. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
 • De student/opdrachtgever mag het materiaal niet verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming en bronvermelding van de Dierentrainers Academie.
 • Foto’s, films of enigerlei andere manier van beeldmateriaal, gemaakt tijdens de lessen door de student, medestudent of anderen die een les mogen bijwonen, zijn alleen voor eigen gebruik. Publiceren aan derden, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming, is ten strengste verboden en inbreuk op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is het in strijd met artikel 10 van de Grondwet, de Privacywetgeving, bescherming persoonsgegevens.
 • Indien de student/opdrachtgever zich niet houdt aan bovengestelde regels, behoudt de Dierentrainers Academie zich het recht op een schorsing op basis van schaden van het vertrouwen in de student. Ook kan tot uitsluiting van verdere deelname aan de opleiding besloten worden. Er volgt, onder geen beding, restitutie van het lesgeld. Ontstane schadevergoeding kan worden geeist als gevolg van opgelopen materiële/immateriële/imago schade en op te starten gerechtelijke procedures.
 • Tijdens de eerste praktijkles dient de student een quitclaim te ondertekenen die in de studiemap zit. Hierbij verleent de student toestemming dat al het beeldmateriaal gemaakt voor promotie, vrij te gebruiken is door de Dierentrainers Academie. Of op het formulier aangeven dat de student geen toestemming verleent.