Algemene voorwaarden

Verklarende begrippenlijst

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Student: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld en is ingeschreven voor het volgen van een opleiding bij Dierentrainers Academie.

Opdrachtgever: het bedrijf (rechtspersoon) dat bij Dierentrainers Academie een opleiding inkoopt ten behoeve van één of meer van haar medewerkers.

Inschrijving

De minimum leeftijd van de student is 16 jaar.

Inschrijving door de student of opdrachtgever is mogelijk via het inschrijfformulier op onze website.

De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het inschrijfformulier door de Dierentrainers Academie is ontvangen.

Na inschrijving ontvangt de student van ons een bevestiging. Ongeveer 3 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt de student een uitnodigingsbrief.

Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Indien een opleiding is volgeboekt,  ontvangt de student tijdig bericht. Besluit de student dezelfde opleiding met een andere startdatum te willen volgen, dan dient de student zich opnieuw in te schrijven.

Door inschrijving geeft de student of de opdrachtgever te kennen onze algemene voorwaarden te accepteren.

Naam en adresgegevens van de student kunnen door ons gebruikt worden om de student op de hoogte te houden van onze activiteiten, door middel van een nieuwsbrief.  Per opleidingsgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens. De deelnemerslijst is ter controle voor de opleiding en zal nooit vrijgegeven worden.

De student dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan de administratie van Dierentrainers Academie.

Financiële voorwaarden

Het lesgeld of de termijnbetaling dient bij vooruitbetaling, minimaal  2 weken vóór de eerste les dag te worden voldaan. Contante betalingen, alsmede betalingen per cheque, worden niet geaccepteerd.

Het lesgeld is vrijgesteld van BTW indien de student een opleiding beroepsmatig volgt, in dit geval geldt de prijs zoals gepubliceerd.  Volgt de student een opleiding hobbymatig, dan is de opleidingsprijs de gepubliceerde prijs, echter verhoogd met 21% BTW. De student dient op het inschrijfformulier de keuze ‘Beroepsmatig’ of ‘Hobbymatig’ aan te geven.

Dierentrainers Academie is gerechtigd studenten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van opleidingsgelden van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt.

De Dierentrainers Academie brengt voor termijnbetalingen € 55 aan administratiekosten in rekening.

Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student c.q. de opdrachtgever die de betalingsverplichting heeft overgenomen. Indien de opdrachtgever zijn betalingsplicht jegens Dierentrainers Academie niet nakomt of zich daartoe niet meer bereid verklaart, moet de student de overeenkomst voor eigen rekening voortzetten.

Annulering door student/opdrachtgever voor de opleidingen, workshops, lezingen en het Dierentrainers Congres

Inschrijving geldt voor de duur van de hele opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld.

In geval van inschrijving via de website heeft de student vanaf de dag van inschrijving zeven dagen bedenktijd om de opleiding/workshop/lezing/congres kosteloos te annuleren. Gedurende deze zeven dagen kan de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbonden worden. De student krijgt dan van de Dierentrainers Academie de (aan) betalingen gerestitueerd.

Indien de student na inschrijving een andere startdatum wenst, dient de student zich eerst af te melden en opnieuw in te schrijven. De annuleringsvoorwaarden zijn op de afmelding voor de reeds gedane inschrijving van toepassing.

De Dierentrainers Academie zal uitgaan bij de beoordeling van het annuleringstermijn van de datum poststempel of datum binnenkomst e-mail.

Bij annulering tot 90 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt een bedrag van € 25 administratiekosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 90 tot 60 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 25% van de kostprijs in rekening gebracht, exclusief € 25 administratiekosten.

Bij annulering binnen 60 tot 30 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht, exclusief € 25 administratiekosten.

Bij annulering binnen 30 tot 14 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 75% van de kostprijs in rekening gebracht, exclusief € 25 administratiekosten.

Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 100% van de kostprijs in rekening gebracht,  exclusief € 25 administratiekosten.

Als de student niet komt opdagen is de volledige kostprijs verschuldigd.

Er is geen restitutie mogelijk bij annulering van een examen. Wanneer de student annuleert en wil inschrijven voor een andere examendatum, dan dient de student opnieuw in te schrijven en te betalen.

Annulering van een inschrijving dient te geschieden via de mail naar info@dierentrainersacademie.nl

Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal 

Het auteurs- en eigendomsrecht van het opleidingsmateriaal berust bij Dierentrainers Academie.

De student mag het materiaal niet verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierentrainers Academie.

Het is niet toegestaan het opleidingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Privacy wetgeving

De Dierentrainers Academie maakt gebruik van foto/film/beeld in diverse uitingen. Tijdens de opleiding, workshops, lezingen en het Dierentrainers Congres kan gefilmd en gefotografeerd worden. We nemen hierbij met zorg de AVG regelgeving in acht. Is de student ongevraagd gefotografeerd en/of gefilmd en heeft hij/zij hiertegen bezwaar, neem dan contact op met info@dierentrainersacademie.nl.

Kwaliteit en regelgeving

Dierentrainers Academie doet er alles aan een goede kwaliteit van de cursussen te waarborgen. Mocht de student desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de opleiding,  dan kan de student zich schriftelijk wenden tot het management van Dierentrainers Academie:  t.lukken@dierentrainersacademie.nl

Welke gegevens worden verwerkt?

De DTA verwerkt de persoonsgegevens die we van de student of van de opdrachtgever ontvangen.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:  naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens,  feedback over de opleiding en overige informatie die de student aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt de DTA persoonsgegevens in het kader van de opleiding, zoals aanwezigheid van de student, eventuele resultaten en of  de opleiding (met goed gevolg) door de student is afgerond. Zie ook artikel 1.

Dit privacy-statement is van toepassing op alle producten en diensten van de DTA. De student dient zich ervan bewust te zijn dat de DTA niet verantwoordelijk is voor het privacy-statement van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft de student aan het privacy-statement te accepteren.

De DTA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en online leeromgeving en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de student ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens van de student om de aanmeldingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de student.

Minderjarigen

Als de student 16 jaar of jonger is, dan mag de student uitsluitend onder toezicht van zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze producten of diensten.

Artikel 1. Algemeen

Ten behoeve van de activiteiten van de DTA worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. De DTA behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de AVG/GDPR. Aanvullend is voor alle medewerkers van de DTA een interne gedragscode van kracht, waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van alle privacygevoelige gegevens.

Doelstellingen van vastleggingen zijn:

·   het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een opleiding/ workshop, lezing of het Dierentrainers Congres;

. toesturen van nieuwsbrieven of brochures en andere informatieve berichten, interessante opleidingen, workshops, lezingen en het Dierentrainers Congres ;

·   het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren*;

·   het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van de DTA;

·   het toegang geven tot online leertrajecten;

·   het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);

·   het behandelen van geschillen;

·   voldoen aan de accreditatiecriteria (CRKBO);

·   de uitvoering of toepassing van een andere wet.

*De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot de student herleidbaar. Indien dat met de opdrachtgever is overeengekomen, kan de DTA informatie over aanwezigheid van de student bij de opleiding verstrekken aan de opdrachtgever. Wij kunnen de persoonsgegevens van de student daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatie-organisaties. De DTA zal de gegevens van de student niet aan derden verstrekken, tenzij daarvoor voorafgaand toestemming is gegeven aan de DTA of indien de DTA daartoe wettelijk verplicht is.

De volgende persoonsgegevens worden door de DTA verwerkt:

·   naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, functie en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of student;

·   een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;

·   nationaliteit en geboorteplaats van de opdrachtgever of student;

·   gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de student (rolstoel toegankelijkheid, diëten, etc.);

·   gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs;

·   gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten;

·   gegevens om te voldoen aan de accreditatiecriteria van de (CRKBO) en betreft specifiek een curriculum vitae en kopie(en) van diploma’s vooropleidingen;

·   andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

 

De DTA gebruikt de verzamelde gegevens om haar studenten de volgende diensten te leveren:

·   Om het verloop bij de DTA  zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met toestemming van de student persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de aanmelding en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website en online leeromgeving personaliseren.

·   Wij gebruiken het e-mailadres om de student te informeren over de ontwikkeling van de opleidingen, workshops, lezingen en het Dierentrainers Congres.

·   Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

·   Als de student besluit een reactie te schrijven, kan hij/zij zelf kiezen of naam en/of andere persoonlijke gegevens toegevoegd worden. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

·   Inzage en correctie. Elke student heeft altijd recht op inzage in zijn/haar gegevens. Een verzoek tot correctie of verwijdering mag altijd gedaan worden door de student. Verwijdering van persoonsgegevens mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

·   Onze websites, crm-systeem en online leeromgeving zijn https geactiveerd, dit is het veiligste protocol op het internet.

·   Wanneer de student e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij de student naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen van de student te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de DTA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

·   Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing is er een mogelijkheid om gegevens aan te passen of om af te melden.

·   Aanpassen/uitschrijven communicatie. Als de student gegevens aan wil passen of zich uit onze bestanden wil laten halen, kan de student contact met ons opnemen: info@dierentrainersacademie.nl.

De DTA verkoopt uw gegevens niet

De DTA zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die betrokken zijn bij het uitvoeren van de aanmelding van de student. De door ons ingeschakelde derden (gastdocenten, dierentrainers, PA en studentenzaken) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Artikel 2. Geheimhouding

Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens worden door de DTA steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, na 25 mei 2018, in de AVG/GDPR, is bepaald. Voor zover de DTA derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden van opdrachtgevers, sluit zij daarmee een overeenkomst, waardoor geheimhouding van persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 3. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens worden door de DTA niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van opdrachtgever, of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

De gegevens van de student worden in principe uitsluitend binnen de EU opgeslagen.

Artikel 4. Beveiliging, bewaring en verwijdering

De DTA streeft de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen na ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens.

De DTA ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de AVG/GDPR, blijft gelden.

Relatiegegevens worden vanwege wettelijk verplichte bewaartermijnen minstens 7 jaar na verzending of ontvangst van de laatste factuur bewaard, totdatde student aangeeft dat niet meer op prijs te stellen. De termijn van 7 jaar is noodzakelijk voor de belastingdienst.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft.

De gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer de student daarom verzoekt.

Artikel 5. Verstrekking van gegevens binnen de DTA

Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens worden binnen de DTA uitsluitend verstrekt aan medewerkers van de DTA die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 6. Verstrekking van gegevens aan derden

De DTA zal de persoonsgegevens en de vertrouwelijke gegevens alleen aan derden doorgeven indien

  • de doorgifte geschiedt aan een door de DTA voor de in dit privacy-statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie de DTA een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
  •  de DTA op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op onze website en online leeromgeving zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. De DTA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met de gegevens van de student omgaan. Kijk daarom of de bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, zal de student deze moeten lezen om te zien of hij/zij zich kan vinden in het daarin beschreven privacy-statement van de betreffende partij.

 Artikel 7. Inzage- en wijzigingsrecht

De student heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar persoonsgegevens en/of vertrouwelijke gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wet BP en na 25 mei 2018 de GDPR (AVG). Indien de student van (één van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het privacy-statement van de DTA, kan hij/zij een e-mail sturen naar: t.lukken@dierentrainersacademie.nl

Artikel 8. Studentenzaken

Als een student een opleiding bij de DTA volgt, dan verzamelen en bewaren wij informatie die noodzakelijk is om hem/haar als student in te kunnen schrijven, om de voortgang te kunnen volgen en om aan instanties te verantwoorden welke leerinspanningen door de student zijn gedaan. Doelstelling DTA is het aanbieden van (online) leermateriaal, het volgen van de deelnemers in hun leerproces en het (online) begeleiden van de deelnemers.

Werving

Wij verzamelen gegevens van ieder die interesse heeft getoond in onze organisatie en onze opleidingen en trainingen. Deze gegevens halen wij van onze eigen website (DTA) maar ook van andere bronnen zoals Linkedin.com, Facebook.nl, en dergelijke. Indien men niet meer wenst te worden benaderd, zullen wij daar rekening mee houden.

Inschrijving

Om een student in te kunnen schrijven hebben wij de volgende gegevens nodig:

Personalia zoals woonadres, geboorteplaats en datum, e-mailadres en telefoonnummer; Curriculum vitae met gevolgde opleidingen en werkervaring. Indien nodig worden diploma’s overlegd en wordt  identiteitscontrole gedaan met paspoort of ID.

Studie

Gedurende de studie praat de student met medestudenten,  gastdocenten en staf van de DTA over zaken die niet bedoeld zijn om buiten het opleidingskader op die manier naar buiten te komen. Alle partijen hebben een geheimhoudingsplicht en daartoe ook een overeenkomst ondertekend, ook de student.

Persoonlijke intakes, deelopdrachten en eindopdrachten kunnen gegevens bevatten over leerdoelen, ambitie en informatie over de werkomgeving van de student en de rol van hem/haar daarin (eventueel ook een pasfoto). Dit dient om medestudenten, gastdocenten, beoordelaars  en staf inzicht te geven in de achtergrond en (werk)omgeving van de student. Op die manier leren we de student beter kennen, waardoor gastdocenten  hun lesdagen meer op maat kunnen voorbereiden.

Leerervaringen en de behaalde beoordelingen (onvoldoende/voldoende/goed), die de student gedurende de opleiding haalt, worden bewaard in de administratie.  Wij hebben getracht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen omde persoonsgegevens van de student te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking of inzage.

De documenten worden 5 jaar bewaard vanaf inschrijfdatum.  De behaalde beoordelingen worden niet verwijderd, dit in verband met rapportageverplichtingen.  Toegang tot het studentportfolio is er voor de studentenadministratie, studiebegeleiding, examencommissie en kwaliteitsmanagement van de DTA en op verzoek voor accrediterende instanties.

Met het oog op kwaliteitsverbetering kan er per lesdag geëvalueerd worden. De gegevens worden na analyse geanonimiseerd bewaard.

Uitschrijven

Als een student wordt uitgeschreven, hetzij door verlopen van de studietijd dan wel om een andere reden, worden de leerproducten en andere gegevens gedurende 5 jaar bewaard om redenen van analyse maar ook omdat uitgeschreven studenten zich regelmatig aanmelden om alsnog de studie weer op te pakken.

Na de studie

We bewaren  gegevens van de opleiding,  persoonlijke gegevens zoals e-mailadres, telefoonnummers, gegevens van werkkring en het onderwerp van de eindopdracht van de student. Het kan zijn dat een andere student contact met de student wil opnemen over een relevante casus of misschien wordt de student coach van een groepje nieuw gestarte studenten.

We willen de student graag daarvoor kunnen selecteren en benaderen. Ook willen we de gegevens gebruiken om de student uit te nodigen voor (al dan niet gratis) bijeenkomsten, lezingen, workshops of masterclasses. We doen dit met mate. Tenslotte willen we onze successen bekend maken via sociale media. Het kan zijn dat de student uitgenodigd wordt om een recensie te publiceren.

Artikel 9. Wijzigingen in het Privacy Statement

De DTA heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in formele zin. De gegevens worden door de DTA zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of zijn er andere vragen betreffende de privacy, neem dan contact met ons op: info@dierentrainersacademie.nl

Bij escalatie kan de student contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie hierover op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

De DTA behoudt zich het recht voor dit privacy-statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de website bekend worden gemaakt. De DTA adviseert opdrachtgevers, studenten, deelnemers van workshops, lezingen en het Dierentrainers Congres dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Deze DTA versie is van 30 juni 2020.