Algemene voorwaarden

Verklarende begrippenlijst

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Student: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld en is ingeschreven voor het volgen van een opleiding bij Dierentrainers Academie.

Opdrachtgever: het bedrijf (rechtspersoon) dat bij Dierentrainers Academie een opleiding inkoopt ten behoeve van een of meer van haar medewerkers.

Inschrijving

De minimum leeftijd van de student is 18 jaar.

Inschrijving door de student of de opdrachtgever is mogelijk via internet door het toezenden van het inschrijfformulier op onze website of schriftelijk door het toezenden van het inschrijfformulier per post aan Dierentrainers Academie Torenstraat 23, 5366BJ in Megen. De student kan het inschrijfformulier ook inscannen en naar admin@dierentrainersacademie.nl mailen.

De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het ondertekende of per e-mail bevestigde inschrijfformulier is ontvangen.

Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Ongeveer 4 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u een uitnodigingsbrief.

Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Indien een opleiding is volgeboekt ontvangt de student tijdig bericht. Besluit de student dezelfde opleiding met een andere startdatum te willen volgen, dan dient de student zich opnieuw in te schrijven.

Door inschrijving geeft de student of de opdrachtgever te kennen onze algemene voorwaarden te accepteren.

Uw naam en adresgegevens kunnen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Per opleidingsgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens. De deelnemerslijst is ter controle voor de opleiding en zal nooit vrijgegeven worden.

De student dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan de administratie van Dierentrainers Academie.

Financiële voorwaarden

Het lesgeld of de termijnbetaling dient bij vooruitbetaling middels een machtiging, 4 weken vóór de eerste dag van de opleiding, te worden voldaan. Contante betalingen, alsmede betalingen per cheques, worden niet geaccepteerd.

Het lesgeld is vrijgesteld van BTW, indien u een opleiding beroepsmatig volgt. In dat geval geldt de prijs zoals gepubliceerd. Dit geldt ook als u de opleiding in de toekomst beroepsmatig wilt gebruiken. Volgt u een opleiding hobbymatig, dan is de opleidingsprijs de gepubliceerde prijs, echter verhoogd met 21% BTW. U dient op het inschrijfformulier de keuze ‘Beroepsmatig’ of ‘Hobbymatig’ aan te geven.

De student is verantwoordelijk voor voldoende saldo bij automatische incasso. Na twee pogingen wordt er €55 administratiekosten in rekening gebracht.

Dierentrainers Academie is gerechtigd studenten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van opleiding gelden van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt.

De Dierentrainers Academie brengt voor termijnbetalingen €55 aan administratiekosten in rekening.

Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student c.q. de werkgever die de betalingsverplichting heeft overgenomen. Indien de werkgever zijn betalingsplicht jegens Dierentrainers Academie niet nakomt of zich daartoe niet meer bereid verklaart, moet de student de overeenkomst voor eigen rekening voortzetten.

Annulering door student/opdrachtgever voor de modules 1, 2 of 3, workshop, lezing en het congres

Opleiding: inschrijving geldt voor de duur van de hele opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld.

In geval van inschrijving via de website heeft de student vanaf de dag van inschrijving zeven dagen bedenktijd om de opleiding/workshop/lezing/congres kosteloos te annuleren. Gedurende deze zeven dagen kan de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De student krijgt dan van de Dierentrainers Academie de (aan) betalingen gerestitueerd.

Indien de student na inschrijving een andere startdatum wenst, dient de student zich eerst af te melden en opnieuw in te schrijven. De annuleringsvoorwaarden zijn op de afmelding voor de reeds gedane inschrijving van toepassing.

De Dierentrainers Academie zal uitgaan bij de beoordeling van het annuleringstermijn van de datum poststempel of datum binnenkomst e-mail.

Bij annulering tot 90 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt een bedrag van € 25 administratiekosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 90 tot 60 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 25% van de kostprijs in rekening gebracht. Dit is exclusief € 25 administratiekosten.

Bij annulering binnen 60 tot 30 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 50% van de kostprijs in rekening gebracht. Dit is exclusief €25 administratiekosten.

Bij annulering binnen 30 tot 14 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 75% van de kostprijs in rekening gebracht. Dit is exclusief €25 administratiekosten.

Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de opleiding/workshop/lezing/congres wordt 100% van de kostprijs in rekening gebracht. Dit is exclusief €25 administratiekosten.

Als de student niet komt opdagen is de volledige kostprijs verschuldigd.

Er is geen restitutie mogelijk bij annulering van een examen. Wanneer je annuleert en wilt inschrijven voor een andere examendatum dan dien je opnieuw in te schrijven en te betalen.

Annulering van een inschrijving dient te geschieden via de mail naar admin@dierentrainersacademie.nl

Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal 

Het auteurs- en eigendomsrecht van het opleidingsmateriaal berust bij Dierentrainers Academie.

De student mag het materiaal niet verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierentrainers Academie.

Het is niet toegestaan het opleidingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Privacy Wetgeving

De Dierentrainers Academie maakt gebruik van foto/film/beeld in diverse uitingen. Op de opleiding en tijdens workshops/lezingen kan gefilmd en gefotografeerd worden. We nemen hierbij met zorg de AGV regelgeving in acht. Ben je ongevraagd gefotografeerd en/of gefilmd en heb je hiertegen bezwaar, neem dan contact op met de afdeling PR en Marketing Robin Romijn T 06 40 17 83 99

Kwaliteit en Regelgeving

Dierentrainers Academie doet er alles aan een goede kwaliteit van de cursussen te waarborgen. Mocht de student desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de opleiding dan kan de student zich schriftelijk wenden tot het management van Dierentrainers Academie.

De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door u verschuldigde opleidingsprijs.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met de student gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen voor de bevoegde rechter te Arnhem worden gebracht.

Welke gegevens worden verwerkt?

De ALA verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen t.b.v. ons product of dienst (zie artikel 1).

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt de ALA persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Zie ook artikel 1.

Deze privacy statement is van toepassing op alle producten en diensten van de ALA. U dient zich ervan bewust te zijn dat de ALA niet verantwoordelijk is voor het privacy Statement van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy Statement te accepteren.

De ALA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en online leeromgeving (E-Campus) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de aanmeldingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze producten of diensten.

Artikel 1. Algemeen

Ten behoeve van de activiteiten van de ALA worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. De ALA behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de AVG/GDPR. Aanvullend is voor alle medewerkers van de ALA een interne gedragscode van kracht waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van alle privacygevoelige gegevens.

Doelstellingen van vastleggingen zijn:

·   het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de administratieve afhandeling, inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of assessments of bedrijfsintern project;

·   het verzorgen van het door u gekozen product of dienst;

·   het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten; het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven of brochures en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;

·   het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren*;

·   het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van De ALA;

·   het toegang geven tot online leertrajecten;

·   het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / online leermgeving;

·   het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);

·   het behandelen van geschillen;

·   het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);

·   voldoen aan de accreditatiecriteria (CRKBO, WIAL, CEDEO, etc.);

·   de uitvoering of toepassing van een andere wet.

*De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan de ALA informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatie-organisaties. De ALA zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan de ALA of indien de ALA daartoe wettelijk verplicht is.

De volgende persoonsgegevens worden door de ALA verwerkt:

·   naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, functie en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;

·   een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;

·   nationaliteit en geboorteplaats van de opdrachtgever of deelnemer;

·   gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer (rolstoel toegankelijkheid, diëten, etc.);

·   gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs;

·   gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten;

·   gegevens voor de organisatie van het onderwijs;

·   gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;

·   gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;

·   gegevens om te voldoen aan de accreditatiecriteria van de (CRKBO, WIAL, CEDEO, etc.);, en betreft specifiek een curriculum vitae en kopie(en) van diploma’s vooropleidingen;

·   technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites;

·   andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

De persoonsgegevens worden verstrekt aan:

degenen die:

·   belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of

·   leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of

·   noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.

·   anderen, indien:

·   de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of

·   de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of

·   de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of

·   de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De ALA zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt

De ALA gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

·   Als je een aanmelding plaatst, hebben we je ingevulde gegevens nodig om je aanmelding van de opleiding, training of coaching uit te voeren, eventueel te gebruiken voor certificaat of diploma en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

·   Om het verloop bij de ALA zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met je toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je aanmelding en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website en online leeromgeving personaliseren.

·   Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de opleidingen, trainingen en coaching.

·   Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

·   Als je besluit een reactie te schrijven, kunt je zelf kiezen of je je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

·   Inzage en correctie. Elke persoon heeft altijd recht op inzage in zijn/haar gegevens. Een verzoek tot correctie of verwijdering mag altijd gedaan worden door de persoon. Verwijdering van persoonsgegevens mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

·   Onze websites, crm-systeem en online leeromgeving zijn https geactiveerd, Dit is het veiligste protocol op het internet.

·   Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de ALA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

·   Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

·   Aanpassen/uitschrijven communicatie. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

De ALA verkoopt uw gegevens niet

De ALA zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je aanmelding. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden (docenten, trainers en coaches) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Artikel 2. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door de ALA steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, na 25 mei 2018, in de AVG/GDPR is bepaald.

Medewerkers van de ALA zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG/GDPR dienen te behandelen. Voor zover De ALA derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 3. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door de ALA niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Uw gegevens worden in principe uitsluitend binnen de EU opgeslagen

Artikel 4. Beveiliging, bewaring en verwijdering

De ALA heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

De ALA ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de AVG/GDPR, blijft gelden.

Relatiegegevens worden vanwege wettelijk verplichte bewaartermijnen minstens 7 jaar na verzending of ontvangst van de laatste factuur bewaard, totdat u aangeeft dat niet meer op prijs te stellen. De termijn van 7 jaar is noodzakelijk voor de belastingdienst.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Artikel 5. Verstrekking van gegevens binnen de ALA

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen de ALA uitsluitend verstrekt aan medewerkers van de ALA die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 6. Verstrekking van gegevens aan derden

De ALA zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien de doorgifte geschiedt aan een door de ALA voor de in dit Privacy Statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker ALA een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;

·   doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de opleiding of training wordt gevolgd;

·   doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur van leermiddelen

en / of

·   De ALA op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op onze website en online leeromgeving zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. De ALA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacy Statement van de betreffende partij.

 Artikel 7. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (Avg). Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacy Statement van De ALA kan hij/zij de ALA een e-mail te sturen naar Jos Grob (dataverantwoordelijke) info@acionlearningacademy.nl

Artikel 8. Cookies en marketing

Werving

Wij verzamelen gegevens van ieder die interesse heeft getoond in onze organisatie en onze opleidingen en trainingen. Deze gegevens halen wij van onze eigen website (actionlearningacademy.nl) maar ook van andere bronnen zoals Linkedin.com, Facebook.nl, Springest.nl en dergelijke. Het gaat om e-mailadressen. Deze personen worden benaderd en het resultaat daarvan wordt vastgelegd in de funnelstatus. Als iemand heeft gezegd toch niet geïnteresseerd te zijn of elders een opleiding of training begonnen is dan wordt de status ‘cold prospect’ en wordt deze persoon niet meer benaderd.

Cookies:

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Marketing:

Facebook

Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.

Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.

Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk Facebook Privacy Statement.

Google AdWords – Google Dynamics Remarketing

Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.

Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google Privacy Statement. 

Google Analytics

Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor de ALA en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.

Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.

LinkedIn

Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.

Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.

Delen: LinkedIn deelt geen non-persoonlijke data met derden. Bekijk LinkedIn Privacy Statement.

Artikel 9. Studentenadministratie

Als u een opleiding bij de Action Learning Academy (ALA) volgt dan verzamelen en bewaren wij informatie van u die noodzakelijk is om u als student in te kunnen schrijven, om uw voortgang te kunnen volgen en om aan instanties te verantwoorden welke leerinspanningen door u zijn gedaan. Doelstelling ALA is het aanbieden van (online) leermateriaal, het volgen van de deelnemers in hun leerproces en het (online) begeleiden van de deelnemers.

Werving

Wij verzamelen gegevens van ieder die interesse heeft getoond in onze organisatie en onze opleidingen en trainingen. Deze gegevens halen wij van onze eigen website (actionlearningacademy.nl) maar ook van andere bronnen zoals Linkedin.com, Facebook.nl, Springest.nl en dergelijke. Het gaat om e-mailadressen. Deze personen worden benaderd en het resultaat daarvan wordt vastgelegd in de funnelstatus. Als iemand heeft gezegd toch niet geïnteresseerd te zijn of elders een opleiding of training begonnen is dan wordt de status ‘cold prospect’ en wordt deze persoon niet meer benaderd.

Inschrijving

Om u als student in te kunnen schrijven hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Personalia zoals uw woonadres, uw geboorteplaats en datum, e-mailadres en telefoonnummer; Curriculum vitae met gevolgde opleidingen en werkervaring. Diploma’s worden overlegd en niet bij de ALA bewaard. Identiteitscontrole wordt gedaan met paspoort of rijbewijs, deze worden niet bij de ALA bewaard.

Studie

Gedurende de studie praat u met medestudenten en met docenten, coach en staf van de ALA over zaken die niet bedoeld zijn om buiten het opleidingskader op die manier naar buiten te komen. Alle partijen hebben een geheimhoudingsplicht en daartoe ook een overeenkomst ondertekend, ook u.

Persoonlijke intakes, deelopdrachten en eindopdrachten kunnen gegevens bevatten over uw leerdoelen, ambitie en informatie over uw werkomgeving en uw rol daarin (eventueel ook een pasfoto). Dit dient om medestudenten, docenten, beoordelaars, coach en staf inzicht te geven in uw achtergrond en (werk)omgeving. Zo doende kan men u leren kennen, ook als geen persoonlijk contact is zoals met beoordelaars. Docenten kunnen hun lesdagen meer op maat voorbereiden.

Leerproducten die u gedurende de opleiding maakt en de eventuele beoordelingen daarvan worden bewaard in de E-Campus. De behaalde beoordelingen (cijfers) worden in onze studentvolgsystemen opgenomen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking of inzage.

De documenten worden gedurende uw inschrijfperiode bewaard met een minimum van 5 jaar en een maximale bewaartermijn van 6 jaar na beëindigen van de studie. De behaalde cijfers worden niet verwijderd, dit in verband met rapportageverplichtingen. Inzage in het leerproduct is er noodzakelijkerwijs voor de beoordelaar van de ALA, na beoordeling wordt het leerproduct daar verwijderd. Het leerproduct kan worden aangeboden aan een (online)plagiaatcontrole-programma en wordt opgenomen in de database voor alleen dit doel. Toegang tot het studentportfolio is er voor de studentenadministratie, studiebegeleiding, examencommissie en kwaliteitsmanagement van de ALA en op verzoek voor accrediterende instanties.

Notities van gesprekken of afspraken of van algemene aard of e-mailberichten worden bewaard in onze studentvolgsystemen. Deze worden op verzoek ter inzage aangeboden of verwijderd.

Met het oog op kwaliteitsverbetering kan er per lesdag geëvalueerd worden. De gegevens worden na analyse geanonimiseerd bewaard.

Uitschrijven

Als een student wordt uitgeschreven, hetzij door verlopen van de studietijd dan wel om een andere reden worden de leerproducten en andere gegevens gedurende 5 jaar bewaard om redenen van analyse maar ook omdat uitgeschreven studenten zich regelmatig aanmelden om alsnog de studie weer op te pakken. De deelopdrachten en eindopdrachten worden verwijderd uit alle systemen.

Na de studie

Na de studie nodigen we u uit om deel uit maken van ons alumninetwerk. We bewaren daarom gegevens van uw set en enige persoonlijke gegevens zoals uw e-mailadres, uw telefoonnummers en gegevens van uw werkkring en het onderwerp van uw eindopdracht. Het kan zijn dat een student contact met u wilt opnemen over een relevante casus of misschien wordt u coach van een groepje nieuw gestarte studenten.

We willen u graag daarvoor kunnen selecteren en benaderen. Ook willen we uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen voor (al dan niet gratis) bijeenkomsten, lezingen, workshops of masterclasses. We doen dit met mate. Tenslotte willen we onze successen bekend maken via sociale media. Het kan zijn dat u uitgenodigd wordt om samen met de afdeling marketing een testimonial met beeldmateriaal te maken.

Artikel 10. Wijzigingen in het Privacy Statement

De ALA heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in formele zin. Uw gegevens worden door De ALA zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan schriftelijk contact met ons op:  De ALA t.a.v. Jos Grob, Larenseweg 32 A2; 1221 CN Hilversum  of via email: info@acionlearningacademy.nl

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

De ALA behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. De ALA adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze ALA versie is van 16-8-2018.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 Februari 2018.