Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Verklarende begrippenlijst

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Student: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld en is ingeschreven voor het volgen van een opleiding bij Dierentrainers Academie.

Opdrachtgever: het bedrijf (rechtspersoon) dat bij Dierentrainers Academie een opleiding inkoopt ten behoeve van een of meer van haar medewerkers.

Inschrijving

De minimum leeftijd van de student is 18 jaar.

Inschrijving door de student of de opdrachtgever is mogelijk via internet door het toezenden van het inschrijfformulier op onze website of schriftelijk door het toezenden van het inschrijfformulier per post aan Dierentrainers Academie Torenstraat 23, 5366BJ in Megen. De student kan het inschrijfformulier ook inscannen en naar admin@dierentrainersacademie.nl mailen. 

De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het ondertekende of per e-mail bevestigde inschrijfformulier is ontvangen.

Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Ongeveer 3 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u een uitnodigingsbrief.

Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Indien een opleiding is volgeboekt ontvangt de student tijdig bericht. Besluit de student dezelfde opleiding met een andere startdatum te willen volgen, dan dient de student zich opnieuw in te schrijven.

Door inschrijving geeft de student of de opdrachtgever te kennen onze algemene voorwaarden te accepteren.

Uw naam en adresgegevens kunnen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Per opleidingsgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens. De deelnemerslijst is ter controle voor de opleiding en zal nooit vrijgegeven worden.

De student dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan de administratie van Dierentrainers Academie.

Financiële voorwaarden

Het lesgeld of de termijnbetaling dient bij vooruitbetaling middels een machtiging, vóór de eerste dag van de opleiding, te worden voldaan. Contante betalingen, alsmede betalingen per cheques, worden niet geaccepteerd.

Het lesgeld is vrijgesteld van BTW, indien u een opleiding beroepsmatig volgt. In dat geval geldt de prijs zoals gepubliceerd. Dit geldt ook als u de opleiding in de toekomst beroepsmatig wilt gebruiken. Volgt u een opleiding hobbymatig, dan is de opleidingsprijs de gepubliceerde prijs, echter verhoogd met 21% BTW. U dient op het inschrijfformulier de keuze ‘Beroepsmatig’ of ‘Hobbymatig’ aan te geven.

De student is verantwoordelijk voor voldoende saldo bij automatische incasso. Na twee pogingen wordt er €55 administratiekosten in rekening gebracht.

Dierentrainers Academie is gerechtigd studenten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van opleiding gelden van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt.

De Dierentrainers Academie brengt voor termijnbetalingen €55 aan administratiekosten in rekening.

Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student c.q. de werkgever die de betalingsverplichting heeft overgenomen. Indien de werkgever zijn betalingsplicht jegens Dierentrainers Academie niet nakomt of zich daartoe niet meer bereid verklaart, moet de student de overeenkomst voor eigen rekening voortzetten.

Annulering door student/opdrachtgever 

Inschrijving geldt voor de duur van de hele opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld.

In geval van inschrijving via de website heeft de student vanaf de dag van inschrijving zeven dagen bedenktijd om de opleiding kosteloos te annuleren. Gedurende deze zeven dagen kan de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De student krijgt dan van de Dierentrainers Academie de (aan) betalingen gerestitueerd.

Studiemateriaal

De student dient in dat geval het eventueel ontvangen studiemateriaal binnen zeven dagen na de ontvangst daarvan retour te zenden aan het Dierentrainers Academie. De kosten van retourzending komen voor rekening van de student. Nadat de ontbindingsperiode van zeven dagen is verlopen kan de student de overeenkomst uitsluitend voortijdig beëindigen als voldaan is aan de onderstaande voorwaarden.

Indien de student na inschrijving een andere startdatum wenst, dient de student zich eerst af te melden en opnieuw in te schrijven. De annuleringsvoorwaarden zijn op de afmelding voor de reeds gedane inschrijving van toepassing.

Annulering van een inschrijving dient te geschieden met aangetekende brief/brief met bericht van ontvangst of een e-mail met een ontvangstbevestiging. De student richt de brief aan Dierentrainers Academie Torenstraat 23, 5366BJ in Megen. De e-mail aan admin@dierentrainersacademie.nl.

De Dierentrainers Academie zal uitgaan bij de beoordeling van het annuleringstermijn van de datum poststempel of datum binnenkomst e-mail.

  • Bij annulering tot 3 maanden vóór aanvang van de opleiding wordt een bedrag van € 50 administratiekosten in rekening gebracht.
  • Annulering tot 1 maand vóór aanvang van de opleiding is 10% van de opleidingsprijs verschuldigd, met een minimum van € 50.
  • Annulering binnen 1 maand voor aanvang van de opleiding is 35% van de opleidingsprijs verschuldigd, met een minimum van € 50.
  • Op of na de geplande startdatum van de opleiding is de volledige opleidingsprijs verschuldigd.
  • Als de student niet komt opdagen is de volledige opleidingsprijs verschuldigd.

Er is geen restitutie mogelijk bij annulering van een examen. Wanneer je annuleert en wilt inschrijven voor een andere examendatum dan dien je opnieuw in te schrijven en te betalen.

Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal 

Het auteurs- en eigendomsrecht van het opleidingsmateriaal berust bij Dierentrainers Academie.

De student mag het materiaal niet verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierentrainers Academie.

Het is niet toegestaan het opleidingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Privacy Wetgeving

De Dierentrainers Academie maakt gebruik van foto/film/beeld in diverse uitingen. Op de opleiding en tijdens workshops/lezingen kan gefilmd en gefotografeerd worden. We nemen hierbij met zorg de AGV regelgeving in acht. Ben je ongevraagd gefotografeerd en/of gefilmd en heb je hiertegen bezwaar, neem dan contact op met de afdeling PR en Marketing Robin Romijn T 06 40 17 83 99

Kwaliteit en Regelgeving

Dierentrainers Academie doet er alles aan een goede kwaliteit van de cursussen te waarborgen. Mocht de student desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de opleiding dan kan de student zich schriftelijk wenden tot het management van Dierentrainers Academie.

De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door u verschuldigde opleidingsprijs.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met de student gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen voor de bevoegde rechter te Arnhem worden gebracht.

Algemene voorwaarden

Deze versie is geldig vanaf 1 Februari 2018.